OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu Detskeknihy.com.

Provozovatelem internetového obchodu Detskeknihy.com.cz je Tomáš Voříšek se sídlem: Stoliňská 842, 193 00 Prha 9, IČO: 695361234, DIČ: CZ7305210198 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.detskeknihy.com.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta) zpravidla do 2 pracovních dní od přijetí objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty na dobírku, v tomto případě připočítáváme expediční poplatek ve výši Kč 129,- Kč. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.

Při využití doručení na adresu kupujícího prostřednictvím kurýrní služby je kupujícímu připočítán polpatek za dopravu ve vyši 129,- Kč. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.

Při osobním odběru na adrese Stoliňská 842, Praha 9 a na pobočce Šmolíkova 9, Praha 6 není kupujícímu připočítán žádný poplatek.

Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Tomáš Voříšek, Stoliňská 842, 193 00 Praha 9.

2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: 736753754, nebo na e-mailové adrese: obchod@detskeknihy.com .

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na adresu prodávajícího.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U audio a videonahrávek nesmí být porušen jejich originální obal.

Zaplacenou částku je prodávající povinen vrátit kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném Detskeknihy.com jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2007.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.